MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ỦY BAN KIỂM TRA -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 388-QĐ/KTTW

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH NGẠCH KIỂM TRA ĐẢNG

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy banKiểm tra Trung ương khóa X;

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Mã ngạch kiểm tra viên của đảng

Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tiêuchuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảng.

Điều 2.Tiêu chuẩn, chức danh ngạch Kiểm tra Đảnglà căn cứ để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; thực hiện chế độ chínhsách tiền lương và các chế độ khác (nếu có) cho cán bộ làm công tác kiểm tra củaĐảng từ cấp huyện và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lêntheo quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Hằng năm, ủy ban kiểm tracác cấp có trách nhiệm lập danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn, bảo cáo cấp ủy cùngcấp và cơ quan có thẩm quyền để xét chuyển ngạch; tổ chức thi nâng ngạch và quyếtđịnh bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từngày ký./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương (báo cáo); - Ban Tổ chức Trung ương; - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; - Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; - Lưu VTC (02), VP (HC).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG CHỦ NHIỆM Nguyễn Văn Chi

QUY ĐỊNH

I- TIÊU CHUẨNCHUNG CÁC NGẠCH KIỂM TRA ĐẢNG

- Có tinh thần yêu nước và tinh thầnphục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quyđịnh tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành,yêu nghề, liêm khiết, trung thực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất; liên hệ chặt chẽvới nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơsở.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vôtư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống thamnhũng, sống lành mạnh, trong sạch.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có khả năng thựchiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát;có bản lĩnh vững vàng, trung thực, công minh, khách quan trong thực hiện chứctrách, nhiệm vụ được giao.

- Có trình độ chuyên môn phù hợp vớinhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thứcquản lý nhà nước, kiến thức pháp luật;đã học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát;

- Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có thời gian công tác ít nhất là 2năm ở cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương(thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lên đối với người mới được tuyển dụng (kểtừ khi được bổ nhiệm ngạch công chứcchính thức).

- Cán bộ, côngchức khi được điều động, tiếp nhận về cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp phải có thời gian ít nhất 1 năm làm côngtác kiểm tra (nếu có đủ tiêu chuẩn của ngạch kiểm tra Đảng) được cấp có thẩmquyền xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch Kiểm tra Đảng tương ứng.

- Riêng đối với cán bộ, công chứccông tác ở khối tư pháp, nội chính có thời gian công tác thực tế 2 năm trở lênkhi được điều động, tiếp nhận về cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tươngđương trở lên, nếu đủ tiêu chuẩn của ngạch Kiểm tra Đảngthì được cấp thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng.

- Đối với cán bộ,công chức được cấp ủy các cấp bầu vào ủy viên ủy ban kiểmtra chuyên trách từ cấp huyện và tương đương trở lên thì được cấp có thẩm quyềnquyết định bổ nhiệm vào ngạch, bậc Kiểm tra Đảng tương ứng.

II- TIÊU CHUẨN VỀNĂNG LỰC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. KIỂMTRA VIÊN CỦA ĐẢNG

a. Chức trách:

Là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụcủa cơ quan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện vàtương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trở lên. Đượcphân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở 1 hoặc 1 số địa phương, đơn vị;thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hoặcđược ủy ban kiểm tra các cấp giao đảm nhiệm những phần việcchuyên môn nghiệp vụ khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

b. Nhiệm vụ:

- Đề xuất ý kiến về kế hoạch, biệnpháp công tác; trực tiếp thực hiện phần việc được phân công; chịu trách nhiệmcá nhân trước lãnh đạo đơn vị về các kết luận, kiến nghị,đề xuất của mình.

- Tham gia soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai thực hiện chỉ thị,nghị quyết, quyết định của Đảng thuộc phần việc được phân công.

- Có khả năng tham gia nghiên cứu đềtài, đề án cấp cơ sở.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổnghợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phần việc được phâncông; đề xuất các biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

- Thực hiện có kế hoạch các hoạt độngnghiệp vụ, thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ các tài liệu theo quy định;phân tích, đánh giá kết quả phần việc được phân công.

- Phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liênquan đến phần việc được phân công.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ,công chức các ngạch dưới.

c. Hiểu biết:

- Hiểu được nhữngnội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HồChí Minh; Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng giải quyết công việc có liên quanđến phần việc được phân công.

- Nắm được những nội dung cơ bản vềquy trình, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và phần nghiệp vụ được phâncông; có kiến thức khoa học, công nghệ phổ thông liên quan.

- Hiểu rõ vịtrí, chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình công tác vàcác nguyên tắc cơ bản của tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc,đoàn thể chính trị - xã hội và Nhà nước.

- Hiểu biết cơ bản về tình hình chínhtrị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đốingoại của đất nước; tình hình xây dựng Đảng, đoàn thể, Nhànước; tình hình quốc tế liên quan đến phần việc được phân công.

- Hiểu biết các thể thức văn bản hànhchính.

d. Yêu cầu năng lực:

- Có khả năng tham gia xây dựng kế hoạch,phối hợp triển khai, chủ động tổ chức thực hiện công việcvà thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết những vấnđề cụ thể.

e. Yêucầu trình độ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trởlên.

- Lý luận chính trị: Đã học xongchương trình sơ cấp lý luận chính trị hoặc chương trình tương đương sơ cấp lýluận chính trị trở lên.

- Nghiệp vụ: Đã học xong chương trìnhbồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

- Ngoại ngữ: Có trình độ A một ngoạingữ trở lên.

- Vi tính: Biết sử dụng vi tính vănphòng.

f. Yêu cầu thực tiễn:

Có thời gian công tác ở cơ quan ủyban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp) trởlên ít nhất là 2 năm đối với người mới được tuyển dụng vào cơ quan ủy ban kiểmtra (kể từ khi được bổ nhiệm ngạch công chức chính thức).

2. KIỂM TRA VIÊN CHÍNH CỦA ĐẢNG

a. Chức trách:

Là cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của cơquan ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương (thuộc khối hành chính sựnghiệp) trở lên. Được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở 1 hoặc1 số địa phương, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giámsát theo chuyên đề hoặc đảm nhiệm những phần việc chuyênmôn nghiệp vụ khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

b. Nhiệm vụ:

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất chủtrương, kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy địnhcủa Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao và các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng liên quan đến phần việc, lĩnh vực công tác được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân trướclãnh đạo đơn vị về các kết luận, kiếnnghị, đề xuất của mình.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện cácquy chế, quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức triểnkhai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng, quy chế, quy địnhcủa cơ quan, đơn vị liên quan đến phần việc, lĩnh vực công tác được phân công.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giámsát, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểmtra, giám sát (tại các địa bàn hoặc chuyên đề được phân công); các chỉ thị, nghịquyết, quyết định của Đảng, quy chế, quy định của cơquan liên quan đến phần việc, lĩnh vực côngtác được phân công; đề xuất các biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch các hoạtđộng nghiệp vụ, thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tàiliệu; phân tích đánh giá kết quả thực hiện công việc đượcphân công.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án cấp cơ sở; tham gia nghiên cứu đề tài, đề án cấp tỉnh, thành; cấp ban, bộ, ngành Trung ương.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Thẻ Visa Khác Master Thế Nào ? Sự Khác Biệt Giữa Thẻ Visa Và Thẻ Mastercard

- Tham gia biên soạn từng phần hoặcchuyên đề, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụcho cán bộ, công chức các ngạch dưới.

c- Hiểubiết:

- Hiểu được những nguyên lý cơ bản củachủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng,đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước để vận dụng giải quyết công việc có liên quan đến phần việc được phâncông.

- Hiểu biết kiến thức quản lý nhà nước,kiến thức pháp luật.

- Nắm chắc những nội dung cơ bản về quy trình, nghiệp vụ công táckiểm tra, giám sát và phần nghiệp vụ được phân công; có kiếnthức khoa học, công nghệ phổ thông liên quan.

- Nắm được nguyên tắc tổ chức, quy chếlàm việc, mối quan hệ công tác của Đảng, đoàn thể và Nhà nước.

- Hiểu biết cơ bản về tình hình chínhtrị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,đối ngoại của đất nước; tình hình xây dựng Đảng,Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội và Nhà nước; tình hình quốctế có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

- Nắm chắc các thể thức văn bản hành chính.

d. Yêu cầu năng lực:

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, tổ chức, phối hợp triểnkhai công việc.

- Có khả năng tổng kết, đề xuất chủtrương, giải pháp cần thiết đối với những vấn đề mới nảy sinh.

- Có kinh nghiệm trong triển khai thựchiện nhiệm vụ.

- Có năng lực nghiên cứu, xây dựng đềán cấp cơ sở; tham gia nghiên cứu đề tài, đề án cấp tỉnh,thành; cấp ban, bộ, ngành Trung ương.

- Có khả năng biên soạn tài liệu hướngdẫn nghiệp vụ.

e. Yêucầu trình độ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trungcấp lý luận chính trị hoặc chương trình tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Nghiệp vụ: Đã học xong chương trìnhbồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

- Ngoại ngữ: Có trình độ B một ngoạingữ trở lên.

- Vi tính: Biết sử dụng vi tính vănphòng.

f. Yêucầu thực tiễn:

- Có ít nhất 9 năm giữ ngạch kiểm traviên của Đảng và tương đương, hưởnglương bậc 5/9 (hệ số 3,66) trở lên.

- Có ít nhất 1 đề án, đề tài, chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực công tác đượcphân công được áp dụng trong thực tiễn.

3. KIỂMTRA VIÊN CAO CẤP CỦA ĐẢNG

a. Chức trách:

Là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ công táctại cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và tương đương (thuộc khối hànhchính sự nghiệp), cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương; giúpủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và tương đương, ủy bankiểm tra Trung ương phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; thực hiện nhiệmvụ kiểm tra, giám sát ở 1 hoặc 1 số địa phương, đơn vị; thựchiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theochuyên đề hoặc đảm nhiệm những phần chuyên môn nghiệp vụ khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức và trựctiếp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sátcó quy mô lớn, tình tiết phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực;chủ trì hoặc tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến phần việc đượcphân công.

b. Nhiệm vụ:

- Chủ trì hoặc trực tiếp nghiên cứu,đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụkiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiệnnhiệm vụ do cấp ủy giao và các chỉ thị, nghị quyết, quyếtđịnh của Đảng; quy chế, quy định của cơ quan liên quan đến phần việc, lĩnh vực công tác được phân công; chịu trách nhiệm cá nhân trước ủy ban, thườngtrực ủy ban, lãnh đạo đơn vị về các kết luận, kiến nghị, đề xuất của mình.

- Chủ trì hoặc trực tiếp tham gia soạnthảo các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng,của cơ quan; thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực công tác được phân công. Đề xuấtcác phương án triển khai, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện.

- Chủ trì hoặc tổ chức phối hợp, theodõi, kiểm tra, phân tích, đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ thị,nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định, quy chế củacơ quan; phát hiện được những điểm chưa phù hợp của nhữngvăn bản trên để đề xuất chủ trương, biện pháp sửa đổi, điềuchỉnh cho phù hợp.

- Chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện có kế hoạch các hoạt động nghiệp vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý tài liệu, hồ sơ theo quy định.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứucác đề tài, đề án cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

- Chủ trì hoặctrực tiếp tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia giảng dạycác lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các ngạchdưới.

c. Hiểubiết:

- Nắm vững nhữngnguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệĐảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luậtcủa Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến phần việc được phân công.

- Nắm chắc kiếnthức cơ bản về ngành kiểm tra, các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; có kiến thức rộng vềlĩnh vực công tác được phân công; có kiến thức rộng vềkhoa học công nghệ liên quan.

- Nắm vững Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổchức, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Đảng, Mặttrận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhà nước.

- Hiểu biết rộng về tình hình chínhtrị, kinh tế, văn hóa, xã hội, anninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước và tình hình quốc tế.

- Nắm vững tình hình công tác xây dựngĐảng, công tác kiểm tra và những vấn đề của Nhà nước cóliên quan.

- Nắm vững các thể thức văn bản hành chính.

d. Yêu cầu năng lực:

- Có khả năng thực hiện và chỉđạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Có năng lực và kinh nghiệm thực tiễntrong tổ chức chỉ đạo, phối hợp triển khaicông việc trong phạm vi ngành hoặc nhiều ngành.

- Có năng lực tổng kết, phát hiện vấn đề mới nẩy sinh, đề xuất chủ trương, giải pháp điều chỉnh ở tầm vĩ mô.

- Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt độngnghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoặc lĩnh vực công tác được phân công.

- Có năng lực tổ chức, nghiên cứu,xây dựng và thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

e. Yêucầu trình độ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trởlên.

- Lý luận chínhtrị: Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị trở lên.

- Nghiệp vụ: Đã học xong chương trìnhbồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

- Ngoại ngữ: Có trình độ B một ngoạingữ trở lên.

- Vi tính: Biết sử dụng vi tính văn phòng.

f. Yêucầu thực tiễn:

- Có ít nhất 6 năm giữ ngạch kiểm traviên chính của Đảng và tương đương, hưởng lương bậc 4/8 (hệsố 5,42) trở lên.

- Có công trình nghiên cứu, đề án,chuyên đề về phần việc được phân công được áp dụng trong thực tiễn./.